Profetisch Panorama

Wat een prachtige waarheid geeft de apostel Petrus hier aan ons door. Wie zijn vertrouwen stelt op onze Here Jezus Christus en op alleen Zijn Woord, heeft iets veel beters dan “de kunstelijk verdichte fabelen” die zo talrijk zijn in deze tijd. Petrus hoorde de stem van God de Vader op het moment dat Deze Zijn welbehagen uitsprak over Zijn geliefde Zoon.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Dit was volledig in overeenstemming met de profetie in Gods Woord, want vanaf de beginne kent de Bijbelse profetie slechts één onderwerp, namelijk de komst in heerlijkheid van de Mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis.

Elke Bijbelse profetie geeft op de één of andere manier licht op de komst in heerlijkheid van die Zoon van God, Die ook Zoon des mensen is. Het zeer vaste profetisch woord geeft ons helder inzicht in Gods Plan en de wijze waarop Hij Zich door de tijd heen openbaart en een nieuwe schepping maakt. Het geeft een zeer betrouwbaar inzicht in verleden, heden en toekomst. Een gelovige doet er goed aan dit licht in onze harten te laten schijnen door aandacht te hebben voor de profetie in de Bijbel.

2 Petrus 1 : 16-19 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit. 17 Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 18 En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op de heilige berg waren. Profetisch Panorama 19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.