Handelingen

Handelingen der apostelen Handelingen 28:28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen. Het is de...

Wees niet bezorgd

Matthéüs 6:19-20, 31, 33: Vergadert u geen schatten op de aarde […]. Maar vergadert u schatten in den hemel […]. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende:...

De Bergrede

De Bergrede is wet en geen Evangelie! De Bergrede is een van de gedeelten van de Schrift waarover veel wanbegrip en misverstand bestaat. Die verwarring...

Het eerstgeboorterecht

In deze Bijbelstudie staat het Eerstgeboorterecht centraal. Het is een begrip dat door de gehele Bijbel een belangrijke rol speelt. Wij zijn vaak geneigd dit...

De bloedbruidegom

De bloedbruidegom wordt genoemd in: Exodus 4 : 24, 25 En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en...

Gebedsgenezing

Nog altijd is er veel onduidelijkheid over de term gebedsgenezing. Wat houdt het nu precies in? Gebedsgenezing is het genezen van mensen, door middel van...

Opname van de Gemeente?

De opneming of opname van de gemeente, ook wel kortweg ‘de opname’ (Engels: rapture) genoemd, is een toekomstige, door de Bijbel (Johannes 14:1-4) voorspelde gebeurtenis,...

Rijdend op een ezel

In alle vier de Evangeliën wordt verteld over wat algemeen bekend is als “de intocht in Jeruzalem”. Maar van een koninklijke íntocht was toen zeker geen...

Leiding en lot

Terwijl vele gelovigen betuigen dat hun leven door God wordt geleid, worden anderen gefrustreerd door de constatering dat bij hen tijd en toeval hun leven...

Filippenzen

Onderstaande vers is de kern van het Evangelie en dat zou tot blijdschap moeten leiden. God heeft ons aanvaard en tot Zich genomen. Uit die...

Openbaring

Openbaring wordt vaak gezien als een ondoorgrondelijk boek, maar dat is in strijd met de titel. Die betekent: onthulling. Men beschouwt het als verborgenheid, omdat men de...