Alle knie zal buigen

Elk mens krijgt tijdens zijn of haar aardse leven de kans te kiezen voor eeuwig leven. Wie dat niet doet blijft onder de toorn van God en zal in de toekomst veroordeeld worden. Wie gelooft in de Zoon hééft het eeuwige leven en wordt niet veroordeeld. De oproep wordt daarom gedaan vrijwillig de “knie te buigen” voor Jezus Christus de Heere.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Er staat echter dat “alle knie”, dus iederéén, zal buigen voor de Heer. Alverzoeners denken hierbij dat uiteindelijk iedereen behouden zal worden en voor eeuwig zal leven. Dat is echter absoluut géén Bijbelse leer. Alleen gelovigen (= een overblijfsel) worden behouden.

Gelovigen buigen zélf de knie voor de Heer. Ongelovigen worden – op de Jongste Dag – door de Heer gedwongen de knie te buigen, maar dan zonder ontvangst van eeuwig leven.

(Filippenzen 2:8-11)
(8) En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.
(9) Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;
(10) Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
(11) En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.