De baard van Aäron

Nieuw leven voor de mens is mogelijk! Niet uit zichzelf maar alleen door dé Koning, Hogepriester en Profeet, de Here Jezus Christus. Hij is gezalfd met kostelijke olie die als eerste over het Hoofd en de Baard uitgegoten wordt, om uiteindelijk eeuwig tot zegen te zijn van heel de nieuwe schepping.

Deze Bijbelstudie over Psalm 133 toont de uitgebreide en veelkleurige waarheid die het beeld van zalving met zich meedraagt. De ziekte en genezing van Hizkia, geïllustreerd door de schaduw op de zonnewijzer, de baard, de structuur in Psalm 120 t/m 134, de bedekking van de bergen van Sion en nog meer, wijzen op de grote zekerheid van nieuw leven in Christus.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

(Psalmen 133)
(1) Een lied Hammaälôth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen!
(2) Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen.
(3) Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.