Godzaliglijk leven

Deze studie handelt over “Godzaliglijk leven”. Dat leven is het vervolg op onze wedergeboorte. Als kinderen van God zijn wij nú al opgestaan met Christus. Wij hébben nieuw – eeuwig – leven ontvangen vér voor de dagen dat deze oude schepping verdwijnt en een nieuwe openbaar wordt. De vraag is hoe wij nu al dit nieuwe leven, levend in dit oude zondige lichaam des vleses, zouden leven.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Een groot deel van de nieuwtestamentische brieven gaat over die vraag. Daarin wordt naar voren gebracht dat God er een doel mee heeft om ons nu reeds, vóór de Jongste Dag of vóór de wederkomst van Christus, nieuw leven te geven. God is de Schepper en Zijn schepping (schepsel) zou Hem dienen. God heeft ons (gelovigen) tot nieuwe schepselen gemaakt, opdat we Hem zouden danken, verheerlijken en dienen. Wij zouden nuttig voor Hem worden en dat blijven. Het is de bedoeling dat wij zouden leven en wandelen tot eer van God! Aan de hand van “waartoe-vragen” worden deze Bijbelse principes over onze praktische levenswandel als nieuwe mens in het vlees besproken.

Waar wij toelaten dat de Heer – in alle facetten – onze levenswandel bepaalt, zijn wij verzekerd van een Godzaliglijk leven. Dat hoeft niet te wachten op onze verlossing van het lichaam, maar dat geldt voor elke dag dat wij nog in het vlees zijn.

Titus 2:12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;