De 1000 jaar

Weet u wat een “chiliast” is? Dat is iemand die gelooft dat Christus in de toekomst 1000 jaar op aarde zal regeren. Er bestaan nogal wat misverstanden over de aard en het wezen van “de 1000 jaren”, waarin satan gebonden zal zijn. Het is een spraakverwarring, die mede ontstaat doordat men de term – “het 1000-jarig rijk” – gebruikt. Die term komt in de Bijbel niet voor. In Openbaring 20 wordt wel zesmaal over 1000 jaren gesproken. Dat gebeurt niet in verband met de heerschappij van Christus, want Zijn heerschappij zal voor eeuwig zijn. Daar zijn zowel het Oude- als het Nieuwe Testament heel duidelijk over. Er wordt gesproken over mensen die, in het eeuwig koninkrijk van Christus, 1000 jaren met Christus zullen regeren. Over wie dat zijn en waarom er een periode van 1000 jaren in Gods Plan is opgenomen, handelt deze Bijbelstudie.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

(Openbaring 20:1-7) En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; (2) En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; (3) En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. (4) En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren. (5) Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. (6) Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. (7) En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden.