De betekenis van de doop

De doop in water is niet de belangrijkste doop in de Bijbel. Het grootste deel van deze Bijbelstudie gaat derhalve over de betekenis van een andere doop dan die door water. Daarna wordt stilgestaan bij de doop – in water – van de Here Jezus. En ten slotte komt de doop in water van de gelovige aan bod. Doop door onderdompeling – eenwording met het water – is een beeld van dood en opstanding. betekenis van de doop

Door zich te laten dopen bevestigt de gelovige de rechtvaardigheid Gods en zijn of haar eenwording met de Here Jezus Christus. Men stelt een daad en laat zien dat men er voor God mee instemt dat men eigenlijk had moeten sterven om nieuw leven te kunnen ontvangen. De Heer ging Zelf de dood in, omdat de zondaar dient te sterven en moet opstaan om behouden te worden. Wij volgen Hem, in het teken dat bestaat uit het láten dopen, en laten daarmee zien dat wij deze weg tot behoud aanvaarden.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

(Romeinen 6:3,4) Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? (4) Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.