De gelovige onderweg naar morgen

Gelovigen zijn wedergeboren tot een levende hoop. Zij hebben leven ontvangen met en in Christus. De gelovige is voor de zonde dood, maar voor God levend in Christus en dat op grond van het volbrachte werk van de Here Jezus Christus. Paulus roept daarom gelovigen op hun leden (hun lichaam) niet in dienst van de zonde te stellen, maar in dienst van Christus die in ons woont.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Dit betekent dat wie tot geloof komt in zijn denken dient te veranderen. De gelovige is vanuit zijn of haar oude natuur namelijk “gelijkvormig aan de wereld”.

Het is de bedoeling dat hij veranderd wordt door de vernieuwing van zijn denken (gemoed) en dat gebeurt als de gelovige zich laat vullen met het Woord van God. Als zijn denken verandert, verandert hijzelf ook, want wie hij is wordt bepaald door zijn denken. Daardoor komt hij automatisch los van de wereld te staan, want de wereld kent Christus niet, met wie hij onlosmakelijk verbonden is. (1 Johannes 3 : 1)

Laten wij daarom ons lichaam stellen tot een levend, heilig en voor God welbehagelijk offer.

Romeinen 12:1,2 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.