Het offer van Christus

Christus, onze Hogepriester onder het Nieuwe Verbond, is één met Zijn volk, dat alleen bestaat uit door geloof in Christus wedergeboren kinderen Gods. Zijn onvergankelijk leven is dus ons onvergankelijk leven. Waar Hij Zijn leven en in het bijzonder Zijn Lichaam offert en dus in de hemel aan God aanbiedt, daar offert Hij ook ons.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Hij, Die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn één; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen“. (Hebreeën 2 : 11)

De Gemeente is het Lichaam dat Hij Gode geofferd heeft, naar Gods wil en wij zijn daarin geheiligd. Wij zijn onder andere dat offer. Zodat niet alleen Hij, maar ook wij priesters geworden zijn van het Nieuwe Verbond. Derhalve is de oproep aan het einde van de Hebreeënbrief om vrijmoedig tot Hem te naderen, om zich onder Hem te stellen, om in Hem te geloven, om tot Hem uit te gaan buiten de legerplaats, aan ons gericht. Wij zouden vervolgens onze priesterlijke verantwoordelijkheden op ons nemen.

Hebreeën 7 : 22-27 22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. 24 Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. 27 Dien het niet allen dag nodig was, gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij Zichzelven opgeofferd heeft.