De goede strijd

“Den goeden strijd strijden” gaat over een geestelijke strijd. De strijd van Paulus bestaat eruit dat hij de kennis van Christus openbaar maakt. De overwinning van die strijd is dat het inderdaad gebeurt. Als hij dat niet zou doen, zou dat een nederlaag zijn. Dit geldt niet alleen voor hem, maar ook voor alle gelovigen.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Door het leven van Paulus werd altijd en overal de kennis van Christus openbaar gemaakt; niet alleen in woorden, maar ook in daden. Paulus’ strijd was om dat Woord te prediken en niet om andere mensen te bewegen dat Woord te accepteren. Paulus streed de goede strijd, beëindigde de loop, behield het geloof en ontving daarvoor de triomf.

Bij dit onderwerp is het ook goed te weten dat de strijd van een gelovige nooit een strijd kan zijn tegen de zonde in de eigen oude mens, noch tegen de zonde in een ander. Díe strijd hoeft, nee, mag zelfs niet (meer) gestreden worden, omdat díe strijd gestreden ís door de Heer Zelf en in Hem Die ons liefgehad heeft en nog heeft, zijn wij méér dan overwinnaars.

(2 Timótheüs 4:7)
Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden;

(Romeinen 8:37)
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.