De bekering van Israël

In dit gedeelte vinden we een profetie die betrekking heeft op de toekomst van het volk Israël. In Deuteronomium 30 wordt – in niet mis te verstane bewoordingen – over de toekomst van het volk Israël gesproken. Die toekomst is vastgelegd in Gods plan. De HEERE Zelf spreekt in de Bijbel over de toekomst van het volk dat Hij Zich ten eigendom verkoren heeft. 

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Dat volk is uitverkoren voor Zijn Naam om het Woord van God en de zaligheid te beheren en die vervolgens uit te dragen onder de volkeren.

De uitvoering van deze taken wacht op de bekering van heel Israël. Te beginnen bij het jodendom, dat nu niet in de Here Jezus Christus gelooft, moet Israël als volk tot geloof komen. Deze levensbelangrijke waarheid zou dan ook de boodschap van de prediking aan de Joden moeten zijn.

(Deuteronomium 30:1-2)
(1) Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft;
(2) En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.