Geroepen uit Egypte

De uitdrukking “geroepen uit Egypte” wordt vaak van toepassing gebracht op de roeping van Israël uit Egypte. De uitdrukking staat ook in Matthéüs. Als er dus iemand werd geroepen uit Egypte, dan is dat in ieder geval de Here Jezus Zelf.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Uit bestudering van dit onderwerp blijkt “geroepen uit Egypte” niet slechts van toepassing te zijn op de Here Jezus en ook niet slechts op Israël, als volk. Het is veel meer een vast beginsel in de Bijbel. Diegenen die geroepen zijn tot “zoonschap” vluchten, vóórdat ze tot zoon gesteld worden, eerst naar Egypte. Vervolgens worden ze weer uit Egypte geroepen. Dat heeft misschien geen enkel praktisch nut of betekenis, maar het heeft uiteraard wel een brede, diepe, fundamenteel geestelijke en typologische betekenis.

Deze Bijbelstudie behandelt onder andere een aantal personen die naar Egypte gingen en er later weer uit vertrokken, in verband met het “zoonschap” waartoe de Heer hen riep. Abraham was de eerste.

(Matthéüs 2:15) En was aldaar tot den dood van Heródes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.