Nicodémus

De Here Jezus leest Nicodémus, farizeeër en orthodox leraar in het jodendom, de les. In korte tijd wordt hem drie keer met grote nadruk verteld waar het om gaat. Namelijk dat wie het altijd verwachte Koninkrijk Gods wil ingaan, wedergeboren moet worden uit Geestelijk water (water en Geest). “Van boven geboren worden” is de eigenlijke term. Later blijkt dat Nicodémus dit heerlijke Evangelie accepteerde. Hij aanvaardde de opgestane Here Jezus Christus als Zijn persoonlijke Verlosser en als de langverwachte Messias van Israël. Velen zijn hem daarin gevolgd en hebben in de doop door onderdompeling laten zien dat zij volledig begrepen hebben wat wedergeboorte is. Zij zijn als wedergeboren nieuwe schepping in Christus toegevoegd aan Zijn Gemeente.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

(Johannes 3:2-7) Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is. (3) Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. (4) Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden? (5) Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. (6) Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. (7) Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.