Openbaring

Openbaring wordt vaak gezien als een ondoorgrondelijk boek, maar dat is in strijd met de titel. Die betekent: onthulling. Men beschouwt het als verborgenheid, omdat men de voorgaande boeken niet kent en daarom het laatste hoofdstuk van dé Schrift niet begrijpt. In de door God Zelf, de Schepper van hemelen en aarde, geschreven Bijbel komen in dit laatste Bijbelboek alle lijnen bij elkaar, net als in elk ander goed boek.

Het laatste Bijbelboek handelt met name over het profetisch woord. Het geeft specifiek commentaar op het boek Daniël uit het Oude Testament, dat in die tijd wel verborgen was. Maar nu niet meer. Alles wordt openbaar in het Nieuwe Testament. Openbaring is daarom geen verborgenheid voor de gelovigen die leven in de tijd van het einde. Die begon, in de Bijbelse betekenis, bij de Opstanding van Christus. Sindsdien worden de zegels van de boeken afgehaald. Ook van het boek Daniël. Het laatste hoofdstuk van Gods Woord is geweldig om mee te besluiten. Het geeft in het begin inzicht in “de kerkgeschiedenis” en daarna in wat er allemaal nog te gebeuren staat. Dat is heel veel! De in Genesis begonnen geschiedenis loopt gelukkig in Openbaring goed af. Eind goed, al goed, maar dan wel alleen voor degenen die door persoonlijk geloof toegevoegd zijn aan de geopenbaarde Here Jezus Christus.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

(Openbaring 1:1-3) De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; (2) Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft. (3) Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.