Waartoe is een gelovige wedergeboren?

hier komt de tekst De natuurlijke mens staat onder de macht van de zonde en wordt dus door de zonde beheerst. Daarom is hij of zij niet in staat God als Schepper te verheerlijken, te danken of te dienen en daarom heeft God de gelovigen gemaakt tot nieuwe schepselen, opdat zij Hem wél zouden kunnen verheerlijken, danken en dienen. Daartoe is een gelovige dus wedergeboren.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Wat betekent dit echter in de praktijk van ons leven? Wedergeboren zijn heeft consequenties, want je leven wijden aan de Here Jezus Christus is meer dan dit met de mond belijden. De gelovige dient éérst zijn positie als kind van God te leren kennen. De gelovige is dood voor de wereld, dood voor de wet en dood voor de zonde. Hij is daarentegen levend voor God, om Hem te dienen. Hij behoort zijn “leden” (lichaam) te stellen om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid tot heiligmaking (Romeinen 6 : 19); als een dienstknecht der gerechtigheid.

In Christus mogen wij als wedergeboren gelovigen rein en zonder smet voor Hem staan. Gelovigen die dat beseffen, kunnen oprecht de Heer danken: “Ik ben wedergeboren uit genade, om mijn Heer te dienen”.

Romeinen 6 : 10-11
10 Want dat Hij gestorven is dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft dat leeft Hij Gode.
11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.