Verzoening

Er is tweemaal sprake van verzoening. Bovendien zegt vers 19: “Hunne zonden hun niet toerekenende”. Het eigenaardige is dat die gedachte, namelijk dat God zonden niet toerekent, in onze Nederlandse Bijbelvertalingen ook vaak vertaald wordt met verzoening.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Het zijn twee verschillende Bijbelse begrippen, hoewel ze natuurlijk verband met elkaar houden. Deze Bijbelstudie brengt duidelijkheid in de begrippen en bepaalt ons o.a. bij het hedendaagse werk van onze Hogepriester aan ons als schepselen van een nieuwe schepping.

(2 Korinthe 5:17-20) Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. (18) En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. (19) Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. (20) Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.