De genezing van de lamme te Bethesda

Als men ziek is, moet men bereid zijn te willen genezen, ongeacht alle consequenties. Dat leert Johannes 5. Dan komt er Iemand langs Die ons geneest. Hij zegt: “Sta op, neem uw bed op en wandel”. Van de man werd alleen geloof verwacht. Hij geloofde in het Woord dat gesproken werd. Datzelfde wordt ook van ons verwacht: Geloven in het Woord van de Heer. De genezing van de lamme te Bethesda

Als we weten dat het God Zelf is Die spreekt, dan is er in feite geen keuze. Dan doen we gewoon wat het Woord zegt. Er is slechts één ding dat ons geneest en leven geeft. Dat is het Woord van God. De uitbeelding van deze basiswaarheid komt in dit Schriftgedeelte tot ons via de geschiedenis van de lamme en het badwater te Bethesda.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

(Johannes 5:1-15) Na dezen was een feest der Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem. (2) En er is te Jeruzalem aan de Schaaps poort, een badwater, hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen. (3) In dezelve lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering des waters. (4) Want een engel daalde neder op zekeren tijd in dat badwater, en beroerde het water; die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was. (5) En aldaar was een zeker mens, die acht en dertig jaren krank gelegen had. (6) Jezus, ziende dezen liggen, en wetende, dat hij nu langen tijd gelegen had, zeide tot hem: Wilt gij gezond worden? (7) De kranke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens, om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. (8) Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op, en wandel. (9) En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was sabbat op denzelven dag. (10) De Joden zeiden dan tot dengene, die genezen was: Het is sabbat; het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen. (11) Hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, Die heeft mij gezegd: Neem uw beddeken op, en wandel. (12) Zij vraagden hem dan: Wie is de Mens, Die u gezegd heeft: Neem uw beddeken op, en wandel? (13) En die gezond gemaakt was, wist niet, Wie Hij was; want Jezus was ontweken, alzo er een grote schare in die plaats was. (14) Daarna vond hem Jezus in den tempel, en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede. (15) De mens ging heen, en boodschapte den Joden, dat het Jezus was, Die hem gezond gemaakt had.