Het leven onder het Nieuwe Verbond

In Hebreeën worden twee verbonden beschouwd, namelijk het oude (eerste) en het nieuwe (tweede) verbond. Het nieuwe verbond vervangt een ander verbond. In Jeremia 31 wordt voor het eerst over een nieuw verbond gesproken. In Hebreeën 8 wordt dit vers geciteerd. Als wedergeboren gelovigen zouden wij ons hart laten vullen met het Woord Gods en met Zijn Geest. Dan krijgen wij de identiteit van Christus. Dan leven wij uit Christus. Dat Leven zouden wij geen opdrachten geven en geen beperkingen opleggen.

Wij zouden dat Leven léven. Helaas is dit leven uit de genade en vrijheid van het nieuwe verbond in de praktijk weinig bekend. Deze nieuwtestamentische waarheid wordt door degenen die de baas willen zijn over andere gelovigen, en daarvoor de wet weer herintroduceren, tenonder gehouden. Men neemt zo de plaats van Christus in. Dat zouden wij ons nooit laten gebeuren. Leef daarom het nieuwe leven dat ons onder het nieuwe verbond is gegeven door Christus Zelf.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

(Hebreeën 8:7,8) Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. (8) Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten;