Van Heerlijkheid tot Heerlijkheid

Het evangelie is dat de mens de zonden niet worden toegerekend en dat de zondige natuur van de mens is weggedaan. Dezelfde mens kan een nieuwe schepping worden door geloof in de Here Jezus Christus.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Deze wedergeboorte tot nieuwe schepping betekent nieuw leven van God en brengt Licht en Waarheid in het hart van de gelovige, opdat hij of zij God kan dienen.

Waar Gods Geest vrijelijk kan werken wordt de “brief van Christus” in het “hart” geschreven van de gelovige. Het resultaat is onze verandering van Heerlijkheid tot Heerlijkheid. Een continu proces dat wij vooral moeten laten plaatsvinden door volledig te leven uit de genade van Christus en door verre te blijven van de bedekking die het leven onder de wet nu eenmaal met zich meebrengt.

(2 Korinthe 3:3) Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.

(2 Korinthe 3:18) En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.